bouwopzichter

 BOUW- TOEZICHT, ADVIES EN BEGELEIDING

Algemene voorwaarden

 

1 Algemeen

Onder nummer 58386807 zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere. Deze gelden voor alle aanbiedingen en leveringen door bouwopzichter.com, hierna te noemen bouwopzichter.com diensten, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen gelden deze voorwaarden boven eventuele voorwaarden van de opdrachtgever.

 

2 Aanbieding

Aanbiedingen zijn vrijblijvend met een geldigheidsduur van 6 maanden na dato, tenzij wij de opdracht schriftelijk of op andere wijze aantoonbaar hebben aangenomen of tenzij inmiddels met de uitvoering gedeeltelijk of geheel is gestart is de aanbieding van bouwopzichter.com diensten van toepassing conform leverings- en betalingsvoorwaarden.

 

3 Levering

Leveringen dienen volgens overeengekomen afspraken volgens de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van bouwopzichter.com diensten te geschieden. Indien de levertijd wordt overschreden door welke oorzaak dan ook, heeft de opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding, ontbinding of verplichting, welke niet is overeengekomen met bouwopzichter.com diensten. Indien de opdrachtgever wijzigingen, aanpassingen, levertijd of andere belangrijke informatie wenst te veranderen dan overeengekomen, dienen deze tijdig (binnen 2 werkdagen) gemeld te worden.

 

4 Overmacht

bouwopzichter.com diensten is gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is, indien dit het gevolg is van overmacht, hinder of andersoortige belemmeringen buiten de invloedssfeer van bouwopzichter.com diensten. Onder ‘overmacht’ wordt o.a. verstaan: langdurige ziekte, brand, wateroverlast of andere storingen in ons bedrijf of werkvloer waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd.

 

5 Prijs

bouwopzichter.com diensten hanteert marktconforme prijzen gebaseerd op uur- en reistarief en benodigde materialen. Indien na overeenkomst de prijzen van grondstoffen, overheid- en belastbare lasten, lonen, rechten of verkeringen een verhoging ondergaan, zijn wij gerechtigd met inachtneming van de bestaande wettelijke voorschriften, de prijzen aan te passen conform het nieuwe prijsniveau.

 

6 Betaling

bouwopzichter.com diensten hanteert een betalingstermijn van 5 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever. Indien het betalingstermijn is overschreden hebben wij het recht een rentevergoeding in rekening te brengen van 2% per maand over het factuurbedrag vanaf 30 dagen na factuurdatum. Wanneer de betaling van de factuur uitblijft zal aangetekend de opdrachtgever geïnformeerd worden over het inschakelen van een incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten, zowel gerechtelijke als de buitengerechtelijke, zullen voor rekening komen van de opdrachtgever.

 

7 Aansprakelijkheid bouwopzichter.com diensten (zie bijlage A.).

Ten aanzien van onze diensten - advies-consult - inspectie - rapportage - wordt alleen aansprakelijkheid aanvaard ten opzichte van de opdrachtgever, zoals deze is genoemd op de opdrachtbevestiging met een geldigheidsduur van 6 maanden vanaf de oplevering. De aansprakelijkheid zal nimmer hoger kunnen zijn dan het door de beroepsaansprakelijkheid verzekerd uit te keren bedrag.

 

8 Toepasselijk recht

Het Nederlandse recht is op al onze opdrachten en overeenkomsten van toepassing.

 

9 Verzekering

bouwopzichter.com diensten, is niet noodzakelijk verzekerd voor aansprakelijkheid van een organisatie adviesbureau met algemene voorwaarden ZAV107 en productvoorwaarden voor LAB05. Ten aanzien van onze bouwopzichter.com diensten wordt alleen aansprakelijkheid aanvaard ten opzichte van de opdrachtgever, zoals deze is genoemd in de rapportage en ten hoogste met een geldigheidsduur van 6 maanden na datum 1e versie rapport.

 

Niet noodzakelijk verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade die voortvloeit uit, berust op of verband houdt met de zuivere schade ( niet zijnde schade aan zaken en/of schade aan personen), waaronder wordt verstaan de aansprakelijkheid voor door het verstrekken van adviezen, berekeningen, controles, het invullen van formulieren en dergelijke.